top of page

Har du en pasient med MCI som ønsker å være med i REACT MCI studien?

Dette forsøker vi å finne svar på i forskningsprosjektet:

1. Kan hukommelsestrening gi bedre hukommelse og livskvalitet hos personer med mild kognitiv svikt?

2. Kan vi ved røntgenundersøkelser vise endringer i hjernen ved hjernetrening?

3. Kan gener hjelpe oss å forutsi hvem som vil ha best effekt av hukommelsestrening?

4. Er «hjernens vaskesystem» endret hos personer med mild kognitiv svikt sammenlignet med en normalbefolkning?

5. Hva er de økonomiske og samfunnsmessige kostnadene ved mild kognitiv svikt?

For en liten andel av deltagerne vil vi også undersøke «hjernens vaskesystem» (REACT-MCI GLYMPHATICS).

Inklusjonskriterier:

 1. For å være med i studien må personen ha fått stilt MCI diagnose i spesialist-helsetjenestenDiagnosen må være stilt eller bekreftet i løpet av de siste 12 mnd

 2. Personen må ha tilgang til IPAD eller datamaskin.

 3. Personen må snakke flytende norsk.

Eksklusjonskriterier: 

 1. Deltageren kan ikke ta MR bilde (klaustrofobi, metall i kroppen eller lignende)

 2. Alvorlig psykiatrisk sykdom eller pågående rusmisbruk

 3. Alvorlig somatisk sykdom med forventet levetid mindre enn 24 måneder

 4. Ikke-kompensert syns- eller hørseltap

 5. Slag i løpet av de siste 12 mnd.Bruk av acetyl cholinesterasehemmer eller memantine.

Bruk av acetylcholine eller Memantine er ikke ekskluderende for studiedeltagelse, men deltageren må ha vært stabil de siste tre månedene før inklusjon.

Vi rekrutterer deltagere fra hele landet!

Deltageren vil bli undersøkt ved det nærmeste av følgende sentre:

 • Helse Nord: NKS Kløveråsen (Bodø)

 • Helse Midt: Geriatrisk poliklinikk, St.Olavs hospital (Trondheim)

 • Helse Vest: Alderspsykiatrisk poliklinikk, NKS Olaviken (Bergen)

 • Helse Sør-Øst: Hukommelsesklinikken, Oslo Universitetssykehus

 • Helse Sør-Øst: Poliklinikk for aldring og hukommelse, Sørlandet Sykehus Arendal

Har du en pasient som kan være aktuell for studien?

 

Kontakt studieleder Susanne Hernes:

e-post: susanne.sorensen.hernes@sshf.no

sms: 48136020

NB: Ikke send personidentifiserbare opplysninger via epost!!!

Informasjonsvideo for alle sentrene

Informasjonsvideo glymfatics substudie

Arendal og Oslo Universitetssykehus

bottom of page